1. Eerste bespreking

Tijdens een consultatie op het kantoor van advocaat Daenens wordt het dossier toegelicht, de mogelijkheden en slaagkansen overlopen, de te volgen stappen doorgenomen en het ereloon- en kostentarief toegelicht. Alvorens de mogelijkheid uiteen te zetten om het geschil voor te leggen aan de rechtbank, wordt informatie gegeven over de andere mogelijkheden die bestaan om het geschil op te lossen, zoals de klassieke rechtstreekse onderhandelingen, collaboratieve onderhandelingen, de minnelijke schikking door de rechter, bemiddeling, bindende derdenbeslissing of arbitrage. Op basis van dit gesprek wordt beslist welke methode het meest aangewezen is.

2. Aanleg en bestudering dossier

Advocaat Daenens maakt een dossier aan en bestudeert het dossier, indien nodig aan de hand van de recentste rechtspraak en rechtsleer.

3. Verdere bespreking/behandeling

Advocaat Daenens vraagt de nodige stukken op bij zijn cliënt en bespreekt het dossier of vraagt instructies indien nodig.

Hij behandelt het dossier binnen de met de cliënt afgesproken of door de rechtbank opgelegde termijn.

4. Rapportering

Terloops de behandeling van het dossier wordt de cliënt stipt op de hoogte gehouden van elke evolutie en van alle stappen.

5. Afhandeling

Bij de afhandeling van het dossier wordt aan de cliënt in verstaanbare taal uiteengezet wat het resultaat is en wat de gevolgen voor hem zijn.