Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door en/of voor advocaten van het advocatenkantoor DAENENS te Torhout.

 

2. Erelonen en uitgaven

 

De staat van kosten en ereloon van de advocaat kan drie elementen bevatten: de kantoorkosten, de gerechtskosten en uitgaven en het ereloon.

De kantoorkosten worden forfaitair per eenheid berekend.

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties en worden aan kostprijs doorgerekend.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten en wordt berekend hetzij aan uurloon, hetzij forfaitair, hetzij volgens resultaat.

Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bezorgt advocaat Daenens u het tarief van de kantoorkosten en het ereloon in uw dossier.

Alle tarieven zijn exclusief btw.

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen aan de cliënt. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en erelonen. In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest aan de rentevoet van de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties en 30 dagen na de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 2.000,00 verschuldigd.

Elke betwisting moet schriftelijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur gebeuren. Na deze termijn is de factuur definitief aanvaard.

De advocaat behoudt zich het recht voor de uitvoering van de diensten stop te zetten of op te schorten, om reden van niet-betaling van gevraagde voorschotten of van staten van erelonen en kosten na een periode van 30 dagen of meer of om een andere ernstige reden.

 

3. Derdenrekening

 

Gelden die de advocaat namens de cliënt houdt of ontvangt, worden op een speciale door de advocaat in overeenkomst met de balievoorschriften gehouden bankrekening, een zogenaamde derdenrekening, geboekt.

 

4. Aansprakelijkheid

 

De eventuele contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van advocaten van het kantoor voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de diensten zal,

met uitzondering van bedrog, in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van dekking door de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken advocaat. Deze dekking bedraagt de som van 1.250.000 EUR.

De advocaat zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, diens bestuurders, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers. De advocaat behoudt zich het recht voor om de eventuele schade op de cliënt te verhalen.

De advocaat is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden die plaatsvonden vóór de aanvang van de uitvoering van de diensten. Zelfs wanneer de advocaat advies heeft verleend op basis van informatie of raadgevingen die werden overgemaakt door buitenlandse of andere advocaten of adviseurs op wie de advocaat een beroep heeft gedaan zonder dat de cliënt de advocaat daartoe de opdracht gaf, is elke aansprakelijkheid van de advocaat voor verlies, schade, kosten of uitgaven rechtsreeks of onrechtstreeks ontstaan uit een handeling of nalatigheid in hoofde van derde(n), uitgesloten.

De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het gebruik van documenten in een andere dan de door de advocaat geleverde vorm of in andere situaties dan deze waarvoor de documenten opgesteld werden.

De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging of het niet uitvoeren van zijn verplichtingen wanneer die vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van omstandigheden die, redelijkerwijs, buiten de controle van de advocaat liggen.

 

5. Documentatie

 

Het bij het advocatenkantoor aanwezige dossier (met uitzondering van de documenten waarvan de opdrachtgever de teruggave vraagt) wordt niet langer dan vijf jaar bewaard, na de definitieve beëindiging van het dossier.

 

6. Anti-witwas- en anti-terrorisme-financiering

 

Wanneer de advocaat de cliënt bijstaat of voor hem optreedt in onroerend goed-, vennootschaps- of financiële transacties, is hij verplicht de wetgeving en baliereglementering inzake anti-witwas en anti-terrorismefinanciering strikt na te leven. Overeenkomstig de terzake geldende regels, is de advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidplicht ten aanzien van zijn cliënt. Bovendien is de advocaat verplicht mogelijke witwasoperaties en financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van de balie.

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

De partijen komen overeen dat Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht in het algemeen. De rechtbanken te Torhout en Brugge zullen exclusief bevoegd zijn voor elk geschil