Dit kan je doen bij schade door een verbouwing bij je buren

Je buur gaat bouwen of verbouwen. Wat zijn je rechten als hierdoor schade ontstaat aan jouw woning? Hoe kan je je in de mate van het mogelijke beveiligen?

Je bent eigenaar van een gesloten of een halfopen bebouwing. Je buur wil aanzienlijke werken gaan uitvoeren aan zijn huis. Of hij wil misschien wel een volledige nieuwbouw (laten) zetten. Helaas gebeurt het in zo’n geval maar al te vaak dat zo’n werken schade aan de woning van een buurman veroorzaken (scheuren, barsten, …). Wat kan je -als je zelf in dat geval bent- precies doen? 

Neem de nodige voorzorgen 

Eén van de discussies die tijdens of na de werken kan rijzen is of de zogenaamde schade niet reeds aanwezig was vooraleer met de werken werd begonnen. Mogelijks waren er namelijk voordien al scheuren of barsten in je woning, minstens zal je buur (of diens aannemer) dat komen te beweren. Vaak zal een deskundige bij zo’n discussie moeten vaststellen of de werken al dan niet de reden waren van de schade. 

Je kan zo’n discussie vrij eenvoudig vermijden. Vraag aan je buur en de aannemer dat er voor de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Laat je hierbij bijstaan door een aannemer of architect. Hierbij wordt dan een staat opgemaakt van de toestand van je woning. Als er vervolgens tijdens of na de uitvoering van de werken schade ontstaat aan jouw pand kan dat gemakkelijk worden vastgesteld. Weigert je buur en/of diens aannemer hierop in te gaan, dan kan je eenzijdig een beroep doen op de diensten van een gerechtsdeurwaarder. Die kan meer bepaald een proces-verbaal van vaststelling opmaken. Hij kan daarbij onder andere foto’s nemen. Ook op die manier beschik je meteen over een bewijs van de toestand van je huis voor de werken.

Reageer dadelijk

Zie je in de loop van de werken schade optreden, verwittig dan dadelijk je buur en de aannemer. Vraag hem te komen kijken en de werken stop te zetten. Op die manier vermijd je een verdere schade. Weigert je buur dat, roep er dan een gerechtsdeurwaarder bij die vaststellingen kan doen. Helpt ook dat niet om je buur en diens aannemer te overtuigen om te stoppen, dan kan je trachten er de politie bij te roepen. Het is niet zeker dat deze ter plaatse willen komen. Je kan ook een advocaat onder de arm nemen die eventueel een procedure voor de rechtbank kan starten.

Je buur aansprakelijk?

Doet er zich schade voor aan je huis dan kan je je buurman daarvoor aansprakelijk stellen ook al voerde hij de werken niet zelf uit. Je kan immers zeggen dat hij de grenzen van het normale nabuurschap te buiten ging en zich bezondigde aan overmatige burenhinder. Je kan ook eventueel argumenteren dat je buur niet voldoende veiligheidsmaatregelen nam om de schade aan jouw huis te vermijden. 

Je buur kan op zijn beurt zijn aannemer in de zaak betrekken en die hem laten vrijwaren voor de schadevergoeding die hij aan jou moet betalen. Men raadt daarbij bouwheren wel eens aan om in de overeenkomst die ze met hun architect en aannemer afsluiten hieromtrent een regeling op te nemen. Zo kunnen ze een bepaling opnemen waarin staat dat de architect en de aannemer aansprakelijk zijn tegenover derden (zoals buren) voor schade en overlast bij het uitvoeren van de werken die de maat van het gewone nabuurschap overschrijdt. Een andere beveiligingsmaatregel die je buur kan nemen is een ABR verzekering af te sluiten die ook schade die wordt toegebracht aan de buren dekt.

En de aannemer?

Jij hebt als buur geen contract met de aannemer afgesloten. Toch betekent dit niet dat je de aannemer sowieso niet kan betrekken in de zaak. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat de aannemer te weinig rekening hield met de schade die kon voortvloeien uit de door hem gekozen werkwijze. Het kan trouwens gebeuren dat de aannemer voor dit alles ook verzekerd is.